Търсене

Защитена зона BG0002010 Язовир Пясъчник

Защитена зона по Директивата за птиците BG0002010 "Язовир Пясъчник":

Площ: 3178.32 хектара

Местоположение:
1. Област: Пловдив, Община: Съединение, Населено място: с. Любен
2. Област: Пловдив, Община: Хисаря, Населено място: с. Беловица, с. Паничери, с. Старосел

Предмет на опазване:
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: 56 вида птици;
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: 50 вида птици.

Препратка към информация за зоната в Регистъра на защитените територии и защитените зони в България
Препратка към информация за зоната в Информационната система за защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000