Търсене

За нас

Целта ни е да проучим и представим възможно най-детайлно наличието и състоянието на местообитанията, микотата, флората и фауната на изследваните терени.

"ПЕТРОНИА" ООД извършва следните дейности по проучване на биоразнообразието:
- изследване на терени;
- изследване на Защитени територии (ЗТ) и Защитени зони (ЗЗ);
- изследване на редки видове;
- изследвания извън Националната Екологична Мрежа (НЕМ);
- научни изследвания;
- установяване и мониторинг на важни места (Hot Spots), и
- специализирано обучение.

Екипът ни се състои от специалисти с дългогодишни знания и опит в областта на изследването на биоразнообразието. При необходимост работим с различни организации, институции и независими експерти, компетентни в съответните области на природните науки.

Методите ни са съобразени със специфичните методики за изследване на съответните биологични групи, като работим и по усъвършенстването им.

Резултатите ни са базирани на оптимално използване на времето и представят и оценяват актуалното състояние на биоразнообразието.