Търсене

Новини

Рядко наблюдение на ледена потапница (Clangula hyemalis)

05.01.2019 г.
Ледена потапница (Clangula hyemalis), Защитена зона BG0002010 "Язовир Пясъчник", 26.12.2018 г.
На 26.12.2018 г. в Зашитена зона BG0002010 "Язовир Пясъчник" бяха наблюдавани поне две птици от рядката зимуваща в България ледена потапница (Clangula hyemalis).
Въпреки далечното разстояние се забелязват светлите птици, значително по-малки от обкръжаващите ги зеленоглави патици (Anas platyrhynchos). Оцененият брой на зимуващите индивиди от този вид в България е под 10 екз. годишно, (Костадинова, И., М. Граматиков (ред.). 2007), като повечето срещи са по Черноморското ни крайбрежие. Публикуваните досега места във вътрешността на страната са само три (Нанкинов, Д. и др., 1997), като има и единични непубликувани съобщения.