Търсене

Новини

Посещение на рибарници "Войводиново", Пловдивско

22.07.2018 г.
Рибарници "Войводиново", Пловдивско, изглед
Място с богата орнитофауна (Hot Spot за птици)!
(Моля, посещавайте това място и споделяйте наблюденията си, за да обогатяваме знанията си за биоразнообразието там)!

ОПИСАНИЕ

22.07.2018 г
(период: 06:45 - 09: 20 ч., клим. условия: ~ 19 - 25 °C, 0 % обл., без вятър и валежи)

ФАУНА

Целта ни беше да установим дали на това запазено диво място в окрайнините на гр. Пловдив гнездят червеновратия гмурец (Podiceps grisegena), черновратия гмурец (Podiceps nigricollis), някои вид от пъструшките (Porzana sp.) и мустакатото шаварче (Acrocephalus melanopogon). По проучването за Атласа на гнездящите птици в Европа трябваше да се уточни, дали тези видове гнездят в района. За съжаление, в този момент не успяхме да ги регистрираме, въпреки добрия оглед на водоема. Наблюдавахме или чухме 31 вида птици в и около рибарниците.
Интерес представляват срещите с един пеещ пъдпъдък (Coturnix coturnix) в близките ниви, 3 възрастни малки гмуреца (Tachybaptus ruficollis), 2 млади ливадни блатара (Circus pygargus), показващи, че вида гнезди в района и един голям горски водобегач (Tringa ochropus), който ни дава надежда, че е възможно този вид да е гнездящ за мястото. Наблюдавахме основно няколко семейства на лиската (белочелата водна кокошка) (Fulica atra), чиито млади птици имат бяло гърло, за разлика от тези на зеленоножката (Gallinula chloropus), пак видяни във водоема, както и множество млади и възрастни тръстикови шаварчета (тръстикови дроздове) (Acrocephalus arundinaceus).
В постройки преди рибарниците забелязахме и една обикновена кукумявка (Athene noctua).

Имаше много представители на водното конче Ischnura elegans, като видяхме и една обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).

Моля, споделяйте и вашите наблюдения от това място!