Търсене

Нашата работа

Проучвания в Защитените зони по Натура 2000

Благодарение на наскоро получените пространствени данни за местообитанията от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), през 2019 г. започваме проверка и актуализация на биоразнообразието в следните Защитени зони (ЗЗ):

Защитени зони по Директивата за местообитанията:

BG0000254 Бесапарски възвишения
BG0001033 Брестовица
BG0000424 Река Въча - Тракия
BG0000578 Река Марица
BG0001030 Родопи - Западни
BG0001031 Родопи - Средни

Целта на изследванията ни е да уточним на терен точното местоположение и площ, както на природните местообитания от Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), така и при възможност на всички останали в споменатите ЗЗ. Ще се направи и оценка на терен за местообитания, численост и състояние на възможно най-много видове лишеи, мъхове, гъби, висши растения, безгръбначи и гръбначни животни, с приоритетно значение на видовете от Приложение 2 на ЗБР, Червените книга и списък на Република България, BirdLife и IUCN Червените списъци.

Защитени зони по Директивата за птиците:

BG0002057 Бесапарски ридове
BG0002073 Добростан
BG0002063 Западни Родопи
BG0002087 Марица - Пловдив
BG0002086 Оризища Цалапица
BG0002105 Персенк
BG0002016 Рибарници Пловдив
BG0002010 Язовир Пясъчник
BG0002069 Рибарници Звъничево

Въпреки, че не съществуват конкретни пространствени данни за птиците в Защитените зони, ще се опитаме да картираме на терен представителите на всеки вид птица в посочените ЗЗ, с приоритет на видовете от Приложение 2 на ЗБР, Червената книга на Република България, BirdLife и IUCN Червените списъци. Ще събираме информация за състоянието и факторите, които влияят на орнитофауната там.

Новини относно проучванията може да следите в секцията ни "Новини". Изследванията ще са дългогодишни, като на определен период от време ще представяме информация за резултатите под формата на документи в секцията ни "Документи".
Всеки, който иска да сподели информация, която да се включи в резултатите от изследванията, може да ни пише на: info@petronia.bg
 

Изследване на местообитания


Картиране и проучване на местообитанията в различни части от Южна България. На този етап установяваме разпространението им, видовия състав на флората и фауната в тях. Събираме и данни за състоянието и евентуалното антропогенно влияние върху тези компоненти.
 

Проучвания върху птиците

Извършваме редовни посещения на различни места в различни части от Южна България, по време на които отчитаме видов и количествен състав на орнитофауната там.
Посещаваме нови райони за откриването на все още неустановени видове птици в тези области. Уточняване разпространението на редки видове в тях.
Картиране на всички наблюдения.
 

Проучвания върху флората

Установяваме видовия състав на растенията в различни части от Южна България. Картиране на всички наблюдения.
 

Образователни дейности

Работим по създаването на определител за птиците, отговарящ на все по-високите изисквания при опознаването на таксоните от тази група животни.
Създаваме и представяме галерии и документи към сайта, касаещи по-доброто опознаване на флората и фауната.