Търсене

Дейности

Извършване на специализирани проучвания свързани с биоразнообразието присъстващо на различни терени, зони и територии. Акцентиране върху срещаемостта и състоянието на екосистеми, местообитания и видове в и извън елементите на Националната Екологична Мрежа (НЕМ). Обогатяване знанието за отделните компонентите на биоразнообразието. Специализирани образователни дейности насочени към интересуващата се и ангажирана аудитория.

 

Изследване на терени

Извършване на специализирани проучвания върху биоразнообразието срещащо се на различни терени.
Събиране на базова информация и изготвяне на анализи при Оценки за съвместимост (ОС) в райони, касаещи Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Документиране и представяне на реалното състояние на местообитанията, макромицети, растителния и животинския свят на изследваните терени.

 

Изследване на Защитени територии (ЗТ) и Защитени зони (ЗЗ)

Проучване на актуалното състояние на биоразнообразието в Защитени територии (паркове, резервати, защитени местности и природни забележителности) и Защитените зони за опазването на околната среда по Директивите на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (Директива за птиците).
Мониторинг на съществуващите и проучвания за потенциално нови такива.
Изготвяне, представяне и актуализиране на карти и база данни за разпространението и състоянието на компонентите на биологичното разнообразие в изследваните защитени територии и зони.

 

Изследване на редки видове

Проучване върху различни аспекти, касаещи редките местообитания, макромицети, растителни и животински видове, включени (но не само) в Червената книга на Република България, Световния червен списък (IUCN Red List) и нормативни документи.
Допълване на данни за разпространението им, състоянието, биологичните особености и факторите, които им влияят.
Изготвяне, представяне и актуализиране на карти и база данни за разпространението и състоянието на изследваните редки местообитания, гъбни, растителни и животински видове.

 

Изследвания извън Националната Екологична Мрежа (НЕМ)

Проучване на обикновени и често срещани местообитания, макромицети, растителни и животински видове.
Изготвяне, представяне и актуализиране на карти и база данни за видовия състав и състоянието им.
Извършване на наблюдения върху динамиката на различни техни показатели, като индикатори за промени в заобикалящата ни среда.

 

Научни изследвания

Извършване на специализирани (научни) изследвания върху различни местообитания, гъбни, растителни и животински групи.
Установяване на разпространението, плътността, динамиката, биологията, взаимоотношенията и състоянието им.

 

Важни места (Hot Spots)

Извършване на проучване на територии за установяване на места с голяма концентрация на местообитания, макромицети, растителни и животински видове (Hot Spots).
Поддържане на тези места с консервационна и образователна цел. Редовен мониторинг на важните места (Hot Spots).
Изготвяне, представяне и актуализиране на карти и база данни за видовия състав и състоянието на местообитанията, гъбните, растителните и животинските видове в тях (Hot Spots).

 

Специализирано обучение

Специализирано обучение за опознаване на биоразнообразието, методите на изследването му и извършването на мониторинг върху него.
Изработване на образователни материали за повишаване знанието ни относно биологичните компоненти.