Търсене

Нашата работа

Текущи дейности

Изследване на местообитания

Картиране и проучване на местообитанията в различни части от Южна България. На този етап установяваме разпространението им, видовия състав на флората и фауната в тях. Събираме и данни за състоянието и евентуалното антропогенно влияние върху тези компоненти.

Проучвания върху птиците

Извършваме редовни посещения на различни места в различни части от Южна България, по време на които отчитаме видов и количествен състав на орнитофауната там.
Посещаваме нови райони за откриването на все още неустановени видове птици в тези области. Уточняване разпространението на редки видове в тях.
Картиране на всички наблюдения.


Проучвания върху флората


Установяваме видовия състав на растенията в различни части от Южна България. Картиране на всички наблюдения.

Образователни дейности

Работим по създаването на определител за птиците, отговарящ на все по-високите изисквания при опознаването на таксоните от тази група животни.
Създаваме и представяме галерии и документи към сайта, касаещи по-доброто опознаване на флората и фауната.