Търсене

Дейности

Изследване на редки видове

Проучване върху различни аспекти, касаещи редките местообитания, макромицети, растителни и животински видове, включени (но не само) в Червената книга на Република България, Световния червен списък (IUCN Red List) и нормативни документи.
Допълване на данни за разпространението им, състоянието, биологичните особености и факторите, които им влияят.
Изготвяне, представяне и актуализиране на карти и база данни за разпространението и състоянието на изследваните редки местообитания, гъбни, растителни и животински видове.