Търсене

Дейности

Изследвания извън Националната Екологична Мрежа (НЕМ)

Проучване на обикновени и често срещани местообитания, макромицети, растителни и животински видове.
Изготвяне, представяне и актуализиране на карти и база данни за видовия състав и състоянието им.
Извършване на наблюдения върху динамиката на различни техни показатели, като индикатори за промени в заобикалящата ни среда.