Търсене

Дейности

Изследване на терени

Извършване на специализирани проучвания върху биоразнообразието срещащо се на различни терени.
Събиране на базова информация и изготвяне на анализи при Оценки за съвместимост (ОС) в райони, касаещи Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Документиране и представяне на реалното състояние на местообитанията, макромицети, растителния и животинския свят на изследваните терени.