Търсене

Дейности

Изследване на терени

Извършване на специализирани проучвания върху биоразнообразието на терени свързани с планове, програми и инвестиционни предложения - Преценки необходимостта от Оценки на въздействие върху околната среда (ОВОС) и Екологични оценки (ЕО), Доклади за ОВОС и ЕО, Планове за управление, различни видове проекти и др.
Събиране и изготвяне на базова информация за Оценки за съвместимост (ОС) в райони, касаещи Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Документиране и представяне на реалното състояние на местообитанията, макромицети, растителния и животинския свят на изследваните терени.
Предварително проучване и оценка на биоразнообразието на терени свързани с идеи за инвестиционни предложение/намерения, планове, програми, проекти и др.!