Търсене

Дейности

Важни места (Hot Spots)

Извършване на проучване на територии за установяване на места с голяма концентрация на местообитания, макромицети, растителни и животински видове (Hot Spots).
Поддържане на тези места с консервационна и образователна цел. Редовен мониторинг на важните места (Hot Spots).
Изготвяне, представяне и актуализиране на карти и база данни за видовия състав и състоянието на местообитанията, гъбните, растителните и животинските видове в тях (Hot Spots).