Търсене

Нашата работа

Проучвания върху птиците

Извършваме редовни посещения на различни места в различни части от Южна България, по време на които отчитаме видов и количествен състав на орнитофауната там.
Посещаваме нови райони за откриването на все още неустановени видове птици в тези области. Уточняване разпространението на редки видове в тях.
Картиране на всички наблюдения.