Търсене

Нашата работа

Проучвания в Защитените зони по Натура 2000

Благодарение на наскоро получените пространствени данни за местообитанията от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), през 2019 г. започваме проверка и актуализация на биоразнообразието в следните Защитени зони (ЗЗ):

Защитени зони по Директивата за местообитанията:

BG0000254 Бесапарски възвишения
BG0001033 Брестовица
BG0000424 Река Въча - Тракия
BG0000578 Река Марица
BG0001030 Родопи - Западни
BG0001031 Родопи - Средни

Целта на изследванията ни е да уточним на терен точното местоположение и площ, както на природните местообитания от Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), така и при възможност на всички останали в споменатите ЗЗ. Ще се направи и оценка на терен за местообитания, численост и състояние на възможно най-много видове лишеи, мъхове, гъби, висши растения, безгръбначи и гръбначни животни, с приоритетно значение на видовете от Приложение 2 на ЗБР, Червените книга и списък на Република България, BirdLife и IUCN Червените списъци.

Защитени зони по Директивата за птиците:

BG0002057 Бесапарски ридове
BG0002073 Добростан
BG0002063 Западни Родопи
BG0002087 Марица - Пловдив
BG0002086 Оризища Цалапица
BG0002105 Персенк
BG0002016 Рибарници Пловдив
BG0002010 Язовир Пясъчник
BG0002069 Рибарници Звъничево

Въпреки, че не съществуват конкретни пространствени данни за птиците в Защитените зони, ще се опитаме да картираме на терен представителите на всеки вид птица в посочените ЗЗ, с приоритет на видовете от Приложение 2 на ЗБР, Червената книга на Република България, BirdLife и IUCN Червените списъци. Ще събираме информация за състоянието и факторите, които влияят на орнитофауната там.

Новини относно проучванията може да следите в секцията ни "Новини". Изследванията ще са дългогодишни, като на определен период от време ще представяме информация за резултатите под формата на документи в секцията ни "Документи".
Всеки, който иска да сподели информация, която да се включи в резултатите от изследванията, може да ни пише на: info@petronia.bg