Търсене

Нашата работа

Изследване на местообитания


Картиране и проучване на местообитанията в различни части от Южна България. На този етап установяваме разпространението им, видовия състав на флората и фауната в тях. Събираме и данни за състоянието и евентуалното антропогенно влияние върху тези компоненти.