Търсене

Дейности

Изследване на Защитени територии (ЗТ) и Защитени зони (ЗЗ)

Проучване на актуалното състояние на биоразнообразието в Защитени територии (паркове, резервати, защитени местности и природни забележителности) и Защитените зони за опазването на околната среда по Директивите на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (Директива за птиците).
Мониторинг на съществуващите и проучвания за потенциално нови такива.
Изготвяне, представяне и актуализиране на карти и база данни за разпространението и състоянието на компонентите на биологичното разнообразие в изследваните защитени територии и зони.